นางสาวธันยพร ณ สงขลา
นางสาวธันยพร ณ สงขลา
นักตรวจสอบภายใน
ฝ่าย :

การศึกษา

  • M.BA. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • บธ.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

โทรศัพท์ภายใน 077-913323

Email Thunyaporn.nas@sru.ac.th