ว่าที่ร.ต.หญิง พิทยา บุญรุ่ง
ว่าที่ร.ต.หญิง พิทยา บุญรุ่ง
นักตรวจสอบภายใน
ฝ่าย :

การศึกษา

  • การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • บธ.บ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน 077-913323

Email pittaya.boo@sru.com