แบบฟอร์ม

Title
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 1 file(s)  317 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-หน่วยรับตรวจ August 26, 2016 Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  288 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-หน่วยรับตรวจ August 26, 2016 Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 1 file(s)  341 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-หน่วยรับตรวจ August 26, 2016 Download