แบบฟอร์ม

Title
กระดาษทำการเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
 1 file(s)  4065 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
รายงานผลการตรวจสอบ
 1 file(s)  4996 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
กระดาษทำการบันทึกข้อมูล
 1 file(s)  3294 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ
 1 file(s)  2425 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
บันทึกการประชุมเปิดตรวจ
 1 file(s)  944 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
แผนติดตามผลตรวจสอบ
 1 file(s)  978 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
รายงานผลการฝึกอบรม
 1 file(s)  443 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
 1 file(s)  999 downloads
แบบฟอร์มตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  577 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-ส่วนงานย่อย August 26, 2016 Download
ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 1 file(s)  447 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-ส่วนงานย่อย August 26, 2016 Download
ปย.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 1 file(s)  315 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-ส่วนงานย่อย August 26, 2016 Download
แบบ ปส. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
 1 file(s)  462 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-หน่วยตรวจสอบภายใน August 26, 2016 Download
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 1 file(s)  317 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-หน่วยรับตรวจ August 26, 2016 Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 1 file(s)  288 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-หน่วยรับตรวจ August 26, 2016 Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 1 file(s)  341 downloads
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน-หน่วยรับตรวจ August 26, 2016 Download