กรอบคุณธรรม

เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบคุณธรรมที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและเที่ยงธรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ และต้องปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจอย่างกัลญาณมิตรด้วย การเสนอแนะ แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ