ติดต่อ

Google Map


หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Suratthani Rajabhat University)

ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 077 913323  อีเมล์ : audit@sru.ac.th