กฎบัตร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองตรวจสอบภายใน  กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยรับตรวจเข้าใจภารกิจ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน