ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีใดให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น เว้นแต่ กันเงินไว้เบิกเลื่อมปี (ต้องเป็นเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป) ค้างใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ เงินยืมคาบเกี่ยว     รายการที่ใช้จ่ายเฉพาะเดือนสิงหาคม – กันยายน มักจะเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ) ไม่ต้องเบิกแบบค้างเบิก

Read more

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทาง

สิทธิได้รู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เกิดประโยชน์ การปกครองที่โปร่งใส การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม การปกครองที่ประชาชนตรวจสอบได้ การปกครองที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ ระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันให้ใช้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะรูปแบบเอกสาร แฟ้ม รายงาน ภาพ หนังสือ แผ่นที ฟีล์ม

Read more

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

แนวคิดใหม่ของการตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระแต่ต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของการให้บริการด้วย งานหลักคือ การให้ความมั่นใจ และคำปรึกษา จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับที่ดีขององค์กร การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ คุณค่าของส่วนราชการ คือ

Read more

แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ส่วนงานราชการจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

Read more

การตรวจสอบภายในสำหรับภาครัฐ

การตรวจสอบภายในสำหรับภาครัฐ ประเทศไทยเริ่มมีตำแหน่งผู้ตรวจสอบในเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ตามมติตามคณะรัฐมนตรีและมีกระทรวงการคลังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านวิชาการ บทบาทหน้าที่งานตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยปฏิบัติงานในองค์กรให้ทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 ใช้กับทุกระทรวง  ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ

Read more

การบอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การบอกเลิกสัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ในกรณีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือวงเงินค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

Read more

ผู้มีสิทธิอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP

ผู้มีสิทธิอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง อนุมัติการลงทะเบียน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนกลาง กรณีหน่วยงานส่วนกลาง มีสถานที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค จะหมายถึงเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมเท่านั้น ผู้ค้ากับภาครัฐ ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติการลงทะเบียน

Read more

การเข้าสู่ระบบ e-GP ครั้งแรกภายหลังการลงทะเบียน (First Time Login)

การบอกเลิกสัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้            เมื่อหน่วยจัดซื้อภาครัฐ และผู้ค้ากับภาครัฐกรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ระบบจะกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านให้อัตโนมัติ และแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบทาง e-mailจากนั้นจะต้องเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Login) ภายใน 10 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในระบบ e-GP ได้ในครั้งต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว

Read more

การแก้ไขสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง

การแก้ไขสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหลักการสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ ยกเว้น แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ แก้ไขโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ การแก้ไขสัญญาอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าแก้ไขสัญญาแล้วมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ก็ให้ตกลงไว้ในสัญญาไปพร้อมกัน

Read more

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

การบอกเลิกสัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้ ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ส่วนราชการจะต้องไม่กำหนดคุณสมบัติให้เข้ากับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดประสบการณ์ของผู้ประกอบการ กำหนดผลงานของผู้ประกอบการ ฯลฯ ซึ่งเป็นการแสดงถึงเจตนาของการกำหนดตัวผู้ประกอบการเฉพาะราย ประเด็นที่สอง ส่วนราชการจะต้องไม่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ให้เข้ากับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด เช่น กำหนดความสามารถเฉพาะของสินค้ายี่ห้อนั้น ซึ่งยี่ห้ออื่นไม่มี

Read more