แบบสอบถามความพึงพอใจ

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน คำตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนา/ปรับปรุงงานตรวจสอบ ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในจะทำการประมวลผลออกมาในภาพรวมอีกครั้ง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน 1 ชุด ผอ.กอง/หัวหน้าสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/งาน 1 ชุด เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 คน 3 ชุด และขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านมา ณ

Read more