งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 อย่างสมเกียรติ พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และการแสดง โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ำ อาจารย์

Read more

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2562 และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน

วันที่ 16 กันยายน 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2562 และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยวิธีของ Webometrics Ranking

Read more

โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและ Best Practice 12-13 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและ Best Practice ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกระบี่ทิพา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และหาวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตคติ พร้อมที่จะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ​มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9-10 กันยายน​ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ​มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ประเมินประกอบด้วย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข (ประธานกรรมการ) รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง (กรรมการ)  รศ.ปราณี เพชรเเก้ว (กรรมการ)  ผศ.ดร.เรวดี

Read more

ประชุมเปิดตรวจ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ ณ กองการเจ้าหน้าที่ โดยมี นางสุพรรณี อนุกูล ผู้อำนวยการกองฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเปิดตรวจครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่

Read more

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ทองแจ่ม เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 5

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา

Read more

โครงการบริหารความเสี่ยงเเละการควบ​คุมภายใน ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยี​สารสนเทศ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยี​สารสนเทศ จัดโครงการบริหารความเสี่ยงเเละการควบ​คุมภายใน โดยมีอาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเเละกิจการสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร​ ว่าที่ ร.ต.หญิงพิทยา บุญรุ่ง​ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน​ เป็นผู้บรรยาย และมีบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ​

Read more

เปิดตรวจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดตรวจ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเปิดตรวจครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. คณะผู้บริหาร คณาจารย์

Read more