การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลด การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

Read more

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

ดาวน์โหลด การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

Read more

การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ดาวน์โหลด การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

Read more

การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ดาวน์โหลด การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

Read more

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากรและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

ดาวน์โหลด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากรและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

Read more