กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม

ดาวน์โหลด กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม

Read more

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลด การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

Read more