กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม

ดาวน์โหลด กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม

Read more

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

ดาวน์โหลด การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๘

Read more

การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

ดาวน์โหลด การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

Read more

การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ดาวน์โหลด การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

Read more