ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานบริหารและพัฒนา

งานบริหารงานบุคคล

งานงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน

งานกิจการนักศึกษา