ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

  • ตรวจสอบอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่นให้การตรวจสอบภายในเสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าเพิ่มแก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบภายใน

  2. จัดทำแนวตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

  3. ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

  4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงาน ตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ

  5. วางแผนการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร