ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

📢 ปรัชญา

ตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

📢 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้การตรวจสอบภายในเสริมสร้างจริยธรรมภายในองค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย

📢 พันธกิจ

1.เสริมสร้างกระบวนการ กำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งในการปฏิบัติงาน

2.พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานและเที่ยงธรรม

3.มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

4.ให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน

 

***************************************