ภาระงาน

ด้านการตรวจสอบ

 1. กองตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยรายงานผลการตรวจสอบการให้ข้อมูลเชิง วิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา วิเคราะห์ ตามแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการaudit_service

 2. กองตรวจสอบภายในมีการบริการให้หลักประกัน (Assurance Services) โดยอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของแต่ละปีให้ได้มาซึ่ง

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานทำให้มั่น ใจว่ามีการบริหารงานและปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดี

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการจัดให้มี และดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่กำหนดโดยกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

  • ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอของรายงานทางการเงินทำให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ทางการเงิน การบัญชี การดำเนินงานและด้านอื่นๆได้ถูกประเมินอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระเพื่อให้ อธิการบดี ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดี

 3. วางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4. ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ได้รับข้อมูลการ ปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ด้านการให้คำปรึกษาconsulting_service

 1. กองตรวจสอบภายในมีการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เป็นการให้บริการคำแนะนำให้คำปรึกษาและบริการอื่นๆเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น

 2. กองตรวจสอบภายในจัดลำดับหน่วยรับบริการ กิจกรรมและเวลาดำเนินการในแผนการตรวจสอบประจำปีโดยมีการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ