ภาระงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ     

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น  อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ  บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

ด้านการตรวจสอบ  

1.หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยรายงานผลการตรวจสอบการให้ข้อมูลเชิง วิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

2.หน่วยตรวจสอบภายในมีการบริการให้หลักประกัน (Assurance Services) โดยอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง ให้ได้มาซึ่ง

                   2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

                   2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานทำให้มั่นใจว่ามีการบริหารงานและปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งการ บริหารจัดการที่ดี

                   2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการจัดให้มี และดำรงไว้ซึ่ง ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

3. วางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงต้นสังกัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ได้รับ ข้อมูลการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

 

          ด้านงานบริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เป็นกิจกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำและบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการโดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

 

ด้านงานบริหารจัดการ

งานบริหารจัดการของงานตรวจสอบภายใน มีขอบเขตหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนางานตรวจสอบภายใน ภารกิจด้านการจัดการความรู้ภารกิจด้านบริหารงบประมาณ ภารกิจด้านการเงินและบัญชี ภารกิจด้านพัสดุภารกิจด้านบริหารงานบุคคลภารกิจด้านบริหารความเสี่ยงงานตรวจสอบภายใน ภารกิจด้านรายงานการควบคุมภายในงานตรวจสอบภายใน ภารกิจด้านธุรการและสารบรรณ และภารกิจด้านประชาสัมพันธ์

 

**************************************************