ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2557

 

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ/กิจกรรมดำเนินงาน

ช่วงเวลา

icon-showcase จัดทำรายงานประเมินตนเอง ตุลาคม 2556
สรุปผลการประเมินประจำปี ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ติดตามผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมา มกราคม 2557
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556
ทุกหน่วยรับตรวจ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ การจัดการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการตามแผนฯ มกราคม – กรกฎาคม 2557
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557
คณะครุศาสตร์ มกราคม 2557
คณะวิทยาการจัดการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557
คณะนิติศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุมภาพันธ์ 2557
คณะพยาบาลศาสตร์ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557
วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว มีนาคม 2557
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุมภาพันธ์ 2557
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมษายน 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา เมษายน – พฤษภาคม 2557
บัณฑิตวิทยาลัย พฤษภาคม 2557
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา พฤษภาคม 2557
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจ 4 ประเด็นหลัก และ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
หน่วยบริการฐานพื้นที่ มิถุนายน 2557
กองคลัง ตรวจ 4 ประเด็นหลัก และการตรวจทานหลักฐานการเบิกจ่าย ,ตรวจสอบระบบบัญชี พฤษภาคม – มิถุนายน 2557
สำนักงานอธิการบดี ตรวจ 4 ประเด็นหลัก และ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) มิถุนายน – กรกฎาคม 2557
จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว สิงหาคม – กรกฎาคม 2557
งานให้คำปรึกษาแนะนำ ตุลาคม – กันยายน 2557
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตุลาคม – กันยายน 2557