ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีใดให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น
เว้นแต่

  1. กันเงินไว้เบิกเลื่อมปี (ต้องเป็นเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป)

  2. ค้างใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

  3. ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

  4. เงินยืมคาบเกี่ยว

    รายการที่ใช้จ่ายเฉพาะเดือนสิงหาคม – กันยายน มักจะเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ) ไม่ต้องเบิกแบบค้างเบิก สามารถเบิกจากงบปัจจุบันได้เลย
เงินยืมคาบเกี่ยว คือ การบยืมเงินงบประมาณปีปัจจุบันเพื่อไปใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป /ระยะเวลาการยืมเงินคาบเกี่ยว คือ 90 วัน กรณีเดินทางไปราชการ 30 วัน กรณีปฏิบัติราชการอื่น (นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป)