พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทาง

สิทธิได้รู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เกิดประโยชน์

  1. การปกครองที่โปร่งใส
  2. การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม
  3. การปกครองที่ประชาชนตรวจสอบได้
  4. การปกครองที่ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ

ระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันให้ใช้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อมูลข่าวสาร คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะรูปแบบเอกสาร แฟ้ม รายงาน ภาพ หนังสือ แผ่นที ฟีล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง ฯลฯ

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ คือ ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คือ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวเช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน หรือสิ่งบ่งบอกลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้น เช่น ลามพิมพ์นิ้วมือ หรือรูปถ่าย

สิทธิตามกฎหมาย
มาตรา 7 เรื่องที่ต้องให้รู้ พิมพ์ไว้ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 เรื่องที่สนใจ จัดไว้ที่ศูนย์ราชการ
มาตรา 11 เรื่องที่อยากรู้ ยื่นคำร้องขอทราบได้

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกมัด ตัดตอน หรือลักษณะร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
ผู้รับสัมปทานได้รับมอบหมายจากรัฐให้เป็นผู้จัดทำหมีการบริการสาธารณะโดยผู้รับสัมปทานลงทุนเอง เมื่อหมดสัญญาส่งก่อสร้าง กรรมสิทธิ์ต่าง ๆ จะตกเป็นของรัฐ

ข้อมูลตามมาตรา 9 อนุ 8

  1. ประกาศประกวดราคา สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบ สขร.1 (1 ธ.ค.2543)
  3. เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ คือ ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ม.14)
เจ้าหน้าที่ระดับ 6 ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้
   
    สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
     ผู้มีสิทธิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติ ผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด บุตรลำดับที่ 1-3  อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี

    ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ผู้มีสิทธิ์ ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักในต่างท้องที่ (ม.7) ข้าราชการที่ต้องไปปฏิบัติราชการประจำสำนักในต่างท้องที่ เนื่องจาก สำนักที่ปฏิบัติราชการประจำอยู่เดิมได้ย้ายที่ทำการไปตั้งในท้องที่ใหม่ ยกเว้น มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรถในท้องที่ใหม่ ที่ไปประจำโดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน  คู่สมรถรับราชการในท้องที่เดียวกันให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง
** หลัก คือ เดือดร้อนไม่เดือดร้อน