การตรวจสอบภายในสำหรับภาครัฐ

การตรวจสอบภายในสำหรับภาครัฐ

 • ประเทศไทยเริ่มมีตำแหน่งผู้ตรวจสอบในเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ตามมติตามคณะรัฐมนตรีและมีกระทรวงการคลังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านวิชาการ
 • บทบาทหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
  1. เพื่อช่วยปฏิบัติงานในองค์กรให้ทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 • ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 ใช้กับทุกระทรวง  ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ ต่างประเทศ ยกเว้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น (ปัจจุบันใช้ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2551)
 • กระทรวงการคลังทำหน้าที่ควบคุมดูแลองค์กรและระบบงานตรวจสอบภายในโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน (หัวหน้าฯ กำหนด)
 2. กำหนดกฎบัตร
 3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 4. ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบว่าให้ว่าจ้างผุ้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบให้หน่วยตรวจสอบงานภายในตำแหน่งร่าง TOR ของงาน
 5. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง

สายการบังคับบัญชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 1. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
 2. ผู้ตรวจสอบภายในกรมขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  ส่วนต่างประเทศ
 3. ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค

การตรวจสอบ

 1. ผู้ตรวจสอบภายในของราชการระดับกระทรวงตรวจสอบส่วนราชการระดับกรม
  * ต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งานโครงการที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จนโยบายกระทรวง
  * เป็นโครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกำกับดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการ
 2. ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการระดับกรมตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง
  * ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควรอาจมอบหมายให้ตรวจสอบส่วนราชการ ในสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคได้
 3. ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค
  *ตรวจสอบส่วนราชการในส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินงานแทน

การเสนอแผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติในเดือนกันยายน

* ในกรณีที่หน่วยงานวางแผนการตรวจสอบมีระเวลาตั้งแต่ 1ปี ขึ้นไปให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

*กรณีระดับกระทรวงตรวจสอบระดับกรมให้สำเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทราบด้วย

*กรณีระดับกรมตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้สำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบด้วย

การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเวลาอันสมควรอย่างน้อยทุก 2 เดือน

*กรณีผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัดตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจทราบด้วย

*กรณีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการระดับกรมตรวจสอบส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย