แผนการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นคู่มือบริหารจัดการกิจกรรมของกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แยกออกมาจากแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นแผนการตรวจที่กำหนดเฉพาะกิจกรรมการตรวจในระบบการตรวจสอบภายในเท่านั้น ในแผนฉบับนี้ได้เสนอข้อความแสดงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้ในส่วนของบทนำ ในส่วนถัดไปนำเสนอปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าหมาย โครงการ และกิจกรรมประจำปีของกองตรวจสอบภายในที่แสดงวิธีพัฒนาคน พัฒนางาน และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการตรวจสอบ