แผนการตรวจสอบประจำปี

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ความเห็นชอบ และลงนามประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณแล้วนั้น กองตรวจสอบภายในมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎบัตรดังกล่าว ทั้งให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายในขึ้นเป็นประจำทุกปี มีรายละเอียด ดังนี้