แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ กำหนดแผนรองรับปัญหา ที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆเพื่อให้สามารถกู้สถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาพที่ปฏิบัติงานได้โดยเร็ว ทั้งให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้นเรียกว่า “แผนบริหารความต่อเนื่อง” ซึ่งหมายถึง แผนการที่กำหนดวิธีปฏิบัติงานให้สามารถทำต่อเนื่องได้แม้มีเหตุฉุกเฉินโดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน และเป็นแนวทางให้หน่วยงานระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก จัดทำแผนดำเนินการที่เป็นรายละเอียดเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของแผนนี้