แบบฟอร์ม

Title Download
กระดาษทำการเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
  1 files      2624 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบ
  1 files      3228 downloads
Download
กระดาษทำการบันทึกข้อมูล
  1 files      2223 downloads
Download
กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ
  1 files      1590 downloads
Download
บันทึกการประชุมเปิดตรวจ
  1 files      518 downloads
Download
แผนติดตามผลตรวจสอบ
  1 files      602 downloads
Download
รายงานผลการฝึกอบรม
  1 files      287 downloads
Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
  1 files      607 downloads
Download
ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      389 downloads
Download
ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      291 downloads
Download
ปย.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      194 downloads
Download
แบบ ปส. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
  1 files      292 downloads
Download
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  1 files      207 downloads
Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      192 downloads
Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      210 downloads
Download