แบบฟอร์ม

Title Download
กระดาษทำการเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
  1 files      2969 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบ
  1 files      3616 downloads
Download
กระดาษทำการบันทึกข้อมูล
  1 files      2485 downloads
Download
กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ
  1 files      1792 downloads
Download
บันทึกการประชุมเปิดตรวจ
  1 files      635 downloads
Download
แผนติดตามผลตรวจสอบ
  1 files      688 downloads
Download
รายงานผลการฝึกอบรม
  1 files      320 downloads
Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
  1 files      690 downloads
Download
ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      451 downloads
Download
ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      352 downloads
Download
ปย.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      230 downloads
Download
แบบ ปส. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
  1 files      338 downloads
Download
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  1 files      241 downloads
Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      218 downloads
Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      236 downloads
Download