แบบฟอร์ม

Title Download
กระดาษทำการเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
  1 files      2294 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบ
  1 files      2819 downloads
Download
กระดาษทำการบันทึกข้อมูล
  1 files      1986 downloads
Download
กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ
  1 files      1388 downloads
Download
บันทึกการประชุมเปิดตรวจ
  1 files      445 downloads
Download
แผนติดตามผลตรวจสอบ
  1 files      517 downloads
Download
รายงานผลการฝึกอบรม
  1 files      242 downloads
Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
  1 files      515 downloads
Download
ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      330 downloads
Download
ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      252 downloads
Download
ปย.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      159 downloads
Download
แบบ ปส. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
  1 files      242 downloads
Download
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  1 files      177 downloads
Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      157 downloads
Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      174 downloads
Download