แบบฟอร์ม

Title Download
กระดาษทำการเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
  1 files      1501 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบ
  1 files      1761 downloads
Download
กระดาษทำการบันทึกข้อมูล
  1 files      1350 downloads
Download
กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ
  1 files      939 downloads
Download
บันทึกการประชุมเปิดตรวจ
  1 files      281 downloads
Download
แผนติดตามผลตรวจสอบ
  1 files      317 downloads
Download
รายงานผลการฝึกอบรม
  1 files      158 downloads
Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
  1 files      324 downloads
Download
ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      238 downloads
Download
ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      188 downloads
Download
ปย.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      114 downloads
Download
แบบ ปส. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
  1 files      139 downloads
Download
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  1 files      136 downloads
Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      112 downloads
Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      118 downloads
Download