แบบฟอร์ม

Title Download
กระดาษทำการเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
  1 files      3197 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบ
  1 files      3920 downloads
Download
กระดาษทำการบันทึกข้อมูล
  1 files      2667 downloads
Download
กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ
  1 files      1916 downloads
Download
บันทึกการประชุมเปิดตรวจ
  1 files      718 downloads
Download
แผนติดตามผลตรวจสอบ
  1 files      748 downloads
Download
รายงานผลการฝึกอบรม
  1 files      339 downloads
Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
  1 files      752 downloads
Download
ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      489 downloads
Download
ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      380 downloads
Download
ปย.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      259 downloads
Download
แบบ ปส. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
  1 files      372 downloads
Download
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  1 files      267 downloads
Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      240 downloads
Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      262 downloads
Download