แบบฟอร์ม

Title Download
กระดาษทำการเก็บข้อมูลตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
  1 files      2034 downloads
Download
รายงานผลการตรวจสอบ
  1 files      2445 downloads
Download
กระดาษทำการบันทึกข้อมูล
  1 files      1772 downloads
Download
กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบ
  1 files      1231 downloads
Download
บันทึกการประชุมเปิดตรวจ
  1 files      384 downloads
Download
แผนติดตามผลตรวจสอบ
  1 files      439 downloads
Download
รายงานผลการฝึกอบรม
  1 files      215 downloads
Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
  1 files      444 downloads
Download
ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      297 downloads
Download
ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      226 downloads
Download
ปย.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      145 downloads
Download
แบบ ปส. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
  1 files      201 downloads
Download
ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  1 files      161 downloads
Download
ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  1 files      140 downloads
Download
ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  1 files      153 downloads
Download