ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

        ตรวจสอบอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นให้การตรวจสอบภายในเสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าเพิ่มแก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

พันธกิจ

               ๑. เสริมสร้างและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบภายใน

               ๒. จัดทำแนวตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

               ๓. ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

               ๔. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงาน ตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ

               ๕. วางแผนการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร