ประวัติความเป็นมา

  งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  เริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง พ.ศ.2505  ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ และตรวจสอบงานด้านอื่นตามที่หัวหน้า  ส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้ง

           ปี พ.ศ.2516 ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในได้ถูกนำไปกำหนดไว้ในระเบียบ การรับจ่าย การเก็บรักษา และการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516

           ปี พ.ศ.2519  คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตำแหน่ง อัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม

           ปี พ.ศ.2531 – 2532 กระทรวงการคลังได้พิจารณา เห็นสมควรให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบเพื่อสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2532 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ.2551)

           ปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงจำเป็นต้องมีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

           ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนงานตรวจสอบภายในทั้งในด้านของสถานภาพของหน่วยงาน โครงสร้าง และความเป็นอิสระของหน่วยงานให้เหมาะสมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการต่อไป

           ปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551